.
Grammar EZ  GRAMMAR EASY

  1. To be - thì là
  2. To be - It's easy
  3. To be - Video
  4. To be - đang làm
  5. To be - bị được
  6. To be - quá khứ
  7. To be - tương lai
  8. To be going to
  9. To be - câu cú
  10. To be - Review

  20. To do - Trợ động từ
  21. To have - Rồi Chưa

  25.1 Verb - Chia động từ
  25.2 Verb - 5 Thể
  26. Verb - Bất quy tắc
  27. Verb - Trợ động từ
  27.1 Verb - Can
  27.2 Verb - May
  27.3 Verb - Will
  27.4 Verb - Shall
  27.5 Verb - Must
  27.6 Verb - Have to
  +27.7 :Verb - Ought to:

  +28. Verb - Gerund
  +28.1 Verb - Verbal Noun
  +29. Verb - Conditional

  +30. :Từ vựng văn phạm:
  31. Sentence
  31.1 Questions - Yes No
  31.1.1 Yes No
  31.1.3 Very
  31.1.4 Very Too So

  31.2.1 -er -est
  31.2.2 more most
  31.2.3 less least
  31.2.4 as as
  31.2.5 good better best
  31.2.6 bad worse worst

  31.3.1 Something Nothing Anything
  31.3.2 Some No Any

  31.4.1 Dịch Anh/Viet 1
  31.4.2 Dịch Anh/Viet 2
  31.4.3 Dịch Anh/Viet 3
  31.5 Questions - WH
  31.6 Questions - Choice

  32 Adjective

  33.1 Both .. And
  33.2 Either .. Or
  33.3 Neither .. Nor
  +33.4 :Both Either Neither
  +33.5 :Both of
  +33.6 :All None
  +33.7 :Quantifiers


  +40. :Numbers & Order
  +40.1 :Used to - Đã nhưng không còn:
  +40.2 :To be used to - Quen thuộc:

  70. feel look seem smell sound taste
  71.1 THERE - Có
  71.2 IT - Trời
  +80. :Mệnh đề:
  +81. :Tense Voice Mood:

  90.1 Cách thêm s (1)
  90.2 Cách thêm s (2)
  90.3 Cách thêm s (3)
  90.4 Cách đọc chữ s
  91. Cách đọc động từ "-ed"

  100.1 Noun
  100.2 Countable & Uncountable noun (1)
  100.3 Một số giới từ theo sau động từ
  100.4 Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh

  update: August 3, 2013
  PayPal về email:
  [email protected]


  Chi phiếu gửi về:
  Jimmy Ton
  4369 46 St.
  San Diego, CA 92115  Việt Nam chuyển tới:
  Phạm Thị Tuyết Phượng
  Số tài khoản: 4973099
  ACB Châu Văn Liêm, TPHCM  Ý kiến về Quỹ VietDitru

  Image
  Image