.
@phuong60 - KIVA
1 ... 7, 8, 9, 10, 11 - bottom
Thank you! :)

607445 top -


Sau khi thu hồi vốn tồn quỹ Kiva của admin có $173,16.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 6 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 969.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $23,16 nha! :)

607817 top -
Thank you!

607826 top -


Tồn quỹ Kiva của admin có $242,43.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 9 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 978.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $17,43 nha! :)

608145 top -


Tồn quỹ Kiva của admin sau khi thu hồi vốn hiện có $285,11.

phuong60 đã cho vay thành công thêm 11 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 989. Chắc lần cho vay tới sẽ đạt con số 1.000 á! :D

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $10,11 nha! :)


MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!

608442 top -


Tồn quỹ Kiva của admin hiện có $156,77.

phuong60 đã cho vay thành công thêm 6 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 995.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $6,77 nha! :)

609054 top -
Man! Man! :)

609056 top -


Quỹ Kiva của admin hiện có $183,11.
Hôm nay, phuong60 đã cho vay thành công thêm 7 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.002.
Chúc mừng quỹ kiva của admin đã vượt qua mốc 1.000!

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $6,77 nha! :)

609306 top -
Chúc mừng quỹ kiva của admin đã vượt qua mốc 1.000!
hihi...

609329 top -


Quỹ Kiva của admin sau khi thu hồi vốn hiện có $145,17.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 5 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.007.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $20,17 nha! :)

609806 top -
Thank you.

609874 top -


Tồn quỹ của admin hiện có $156,41.
phuong60 đã cho vay thành công thêm 6 trường hợp. Nâng số người và Group Việt Nam được admin hỗ trợ vay vốn lên thành 1.013.

Tồn quỹ Kiva của admin hiện còn $6,41 nha! :)

610313 top -
Good job! Thank you.

610317 top -
@phuong60 - KIVA
1 ... 7, 8, 9, 10, 11

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image