.
Thư xin lấy tên thành viên ra khỏi danh sách đóng tiền visa

Thư xin lấy tên vợ, chồng hoặc con ra khỏi danh sách đóng tiền visa.


. Thư này bạn có thể Email cho NVC, không cần gởi bưu điện.
. Địa chỉ email của National Visa Center là:[email protected]
. Điền những thông tin thích hợp những chữ màu xám.

Subject: Removing names from the list of the visa fee bill

Ref: Case number HCMxxxxxxxxxx

Preference Category: (ghi diện bào lãnh F3,F4 v.v... )Dear Sir/Madam,

I am the principal beneficiary of the petition of the following information.

Petitioner's name: (Tên họ của người bảo lãnh)
Date of Birth:(Ngày sanh của người bảo lãnh, thí dụ 01 Jan 1960)

Principal beneficiary: (Tên họ của người được bảo lãnh)
Date of Birth: (Ngày sanh của người được bảo lãnh, thí dụ 30 Dec 1963)


Due to my wife (husband, my children cchỉnh lại chỗ này cho đúng liên hệ với đương đơn) would not accompany me to the United State now, please kindly update my case by removing their names from the list of the visa fee bill. They will submit applications for their own visas later at the US Embassy in Hochiminh City.

1. My wife/husband's name: Họ tên vơ/chồng
Date of Birth: (Ngày sinh, thí dụ 01 Jan 1960)

2. My son's name: Họ tên con trai
Date of Birth: (Ngày sinh, thí dụ 01 Jan 1960)

3. My daughter's name: Họ tên con gái
Date of Birth: (Ngày sinh, thí dụ 01 Jan 1960)


Thank you for your assistance.Sincerely yours,

(Họ tên đương đơn chính)
Email: (ghi địa chỉ email)
Phone number: (ghi số điện thoại)


373101 top -

Image
Image