.
Thư: Gửi đại biểu dân cử (2) *

Nhận thấy có nhiều người không biết cách viết thư cho người dân cử để nhờ can thiệp với Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM, tôi xin soạn một mẫu thư sau đây. Các bạn tùy theo hoàn cảnh của mình mà chỉnh sửa lại lá thư cho thích hợp.

. Điền thông tin thích hợp vào những chữ màu xám.


(Tên họ của người bảo lãnh)
(Địa chỉ)
(số điện thoại)


Date (ngày viết thư)


Senator (tên họ của người dân cử)
(Địa chỉ)Ref: HCMxxxxxxxxxx


Dear Madam (or Sir):

I would be grateful to you for assisting me in resolving an issue with the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City.

Indeed, in an interview that took place on (ngày phỏng vấn, thí dụ Jun 30, 2008), my wife, Mrs. (tên họ người được bảo lãnh), born on (ngày sanh của người được bảo lãnh), was asked to submit information about her relatives in the United States and a statement of relationship written by me.

As the rate of visa denial at the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City is among the highest ones, particularly for Spouse and Fiancé(e)’s visas, I am requesting your help in order that my wife’s case will not be returned to USCIS like many other similar cases. I can assure you that my relationship with my Vietnamese spouse is a bona fide one.

I hereby authorize you to have access to my case held by the US Consulate General in Ho Chi Minh City. Please note that my date of birth was (ngày sanh của người bảo lãnh).

Looking forward to hearing from you as soon as possible, I remain.

Yours truly,

(Chữ ký của người bảo lãnh)
(Tên họ của người bảo lãnh)14364 top -

Image
Image