.
Email: Báo người được bảo lãnh chính đã mất

Khi người được bảo lãnh chính mất HS sẽ bị đóng và không được xin cứu xét gì cả.

Người bảo lãnh dùng mẫu thư này báo cho NVC cho đúng luật lệ:

Địa chỉ email của National Visa Center là:
. [email protected]
. Điền những thông tin thích hợp những chữ màu xám.


Subject: HCMxxxxxxxxxx (hoặc số UCSIS)- Withdrawing I-130

Ref: HCMxxxxxxxxxx (hoặc số UCSIS)

Preference Category: F1, F2....Dear Sir/Madam,

I am the petitioner of the petition of the following information.

Petitioner's name: ghi họ tên người bảo lãnh
Date of Birth: ngày sinh của người bảo lãnh, thí dụ 01 JAN 1960

Principal applicant: ghi họ tên đương đơn chính
Date of Birth: ngày sinh của đương đơn chính, thí dụ 30 DEC 1963


I would like to withdraw my petition because my son, X Van Nguyen, the principal beneficiary of the petition was pass away on mm/dd/yyyy.

Please find the enclosed my son's death certificate.

Thank you for your assistance.Sincerely yours,

Họ tên đương đơn chính
Email: ghi địa chỉ email
Phone number: ghi số điện thoại

Scan giấy chứng tử của người được bảo lãnh gởi kèm email này.

499330 top -

Image
Image