.
Ngày Đủ Tiêu Chuẩn Của NATIONAL VISA CENTER
Mỗi tháng sau khi lịch cấp chiếu khán (Visa Bulletin) được đăng, nếu những ngày ưu tiên (priority date) tiến lên, National Visa Center sẽ sắp xếp những hồ sơ theo ngày để tìm những hồ sơ sẵn sàng được giải quyết. Xin nhắc lại rằng ngày ưu tiên là ngày mà Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ thông báo nhận được hồ sơ bảo lãnh đối với diện bảo lãnh gia đình hay ngày mà Bộ Lao động nhận được đơn xin giấy phép lao động.

National Visa Center tiến hành căn cứ vào ngày đủ tiêu chuẩn (qualifying date) thay vì ngày ưu tiên (priority date). Ngày đủ tiêu chuẩn (qualifying date) là ngày mà National Visa Center dùng để quyết định lúc nào gởi bộ hướng dẫn cho người được bảo lãnh. Bộ hướng dẫn dùng để báo cho người được bảo lãnh biết họ cần chuẩn bị những giấy tờ gì để xin visa định cư. Ngày đủ tiêu chuẩn (qualifying date) chỉ được dùng trong nội bộ mà thôi.

Hồ sơ chưa đến lượt được giải quyết sẽ được lưu giữ ở National Visa Center cho đến khi hệ thống điện toán của National Visa Center báo cho họ lấy hồ sơ ra. National Visa Center chạy một chương trình hàng tháng để lấy hồ sơ ra theo ngày đủ tiêu chuẩn (qualifying year) để xử lý.

Ngày đủ tiêu chuẩn (qualifying date) là khoảng 8 đến 12 tháng trước khi ngày ưu tiên (priority date) đến lượt được giải quyết. Dĩ nhiên là National Visa Center không thể bảo đảm rằng ngày ưu tiên sẽ thực sự đáo hạn (đến lượt được giải quyết) 8 đến 12 tháng sau ngày đủ tiêu chuẩn (qualifying date). Trong trường hợp nếu ngày đủ tiêu chuẩn (qualifying date) chưa đáo hạn, National Visa Center sẽ không tiếp tục xử lý hồ sơ.

Khi ngày đủ tiêu chuẩn (qualifying date) đáo hạn, National Visa Center gửi thư yêu cầu đóng lệ phí cho người bảo lãnh. Sau khi nhận được lệ phí, National Visa Center gửi bộ hướng dẫn (Packet 3). Điều này giải thích lý do tại sao một vài đương đơn tiếp tục nhận thông bào yêu cầu đóng lệ phí và bộ hướng dẫn mặc dù ngày ưu tiên (priority date) của họ chưa đáo hạn. Trường hợp điển hình là những gia đình nhận được thư yêu cầu đóng lệ phí ngay cả sau khi con đã quá 21 tuổi và không còn hội đủ điều kiện để được cấp visa tại vì National Visa Center làm việc dựa vào ngày đủ tiêu chuẩn thay (qualifying date) vì dựa vào ngày ưu tiên (priority date) trong giấy tờ của họ.

Mục đích làm như vậy của National Visa Center là để cho mọi thứ ở vào chỗ của nó theo kiểu đúng lúc để hồ sơ có thể tiếp tục khi ngày ưu tiên (priority date) đáo hạn.

3775 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image