.
Getting Started


Getting Started - Bắt đầu điền đơn


Image

Bước bắt đầu điền đơn
1. Nếu trong vòng 20 phút hoặc hơn mà bạn không làm gì (chưa điền xong 1 trang để bấm nút kế tiếp (Next) thì các thông tin trong trang đang điền sẽ bị mất.

2. Chuẩn bị sẵn hộ chiếu, thông tin của các visa trước đây (nếu có), và các giấy tờ liên quan đến việc di trú để tham khảo trước khi bạn bắt đầu điền đơn.

3. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi điền.

4. Trả lời sự thật và đầy đủ tất cả các câu hỏi, nếu không đầy đủ đơn của bạn sẽ bị từ chối.

5. Câu trả lời của bạn phải là tiếng Anh và phải sử dụng ký tự tiếng Anh, nếu trả lời bằng bất kỳ ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh có thể bị từ chối.

6. Bạn nên in hoặc gửi email để lưu giữ trang xác nhận đơn của bạn trước khi bạn điền xong. Không gửi trang xác nhận cho NVC. Bạn nên mang theo trang xác nhận của bạn với bạn để phỏng vấn của bạn.

Khi bạn đã gửi mẫu DS-260 cho bạn và cho các thành viên gia đình đi cùng bạn, bạn phải nộp các giấy tờ dân sự (civil documents) của bạn và các thành viên gia đình đi cùng bạn cho National Visa Center.

Nếu hồ sơ của bạn không được xử lý điện tử, bạn phải nộp giấy tờ đến địa chỉ:

National Visa Center
Attn: CMR/DR
31 Rochester Ave. Suite 100
Portsmouth, NH 03801-2914


Nếu hồ sơ của bạn được xử lý điện tử, bạn scan và email các giấy tờ đến: [email protected]

7. Nếu đơn của bạn bị loại bỏ hoặc từ chối vì bất kỳ lý do gì ở trên, bạn có thể bị yêu cầu đóng phí nộp đơn lần thứ hai.


521232 top -

Image
Image
I-130
Điền mẫu I-130I-864
Điền mẫu I-864
Điền mẫu I-864ADS-261
Điền mẫu DS-261DS-260
0. Introduction
1. Sign In - Đăng nhập
2. Getting Started - Bắt đầu điền đơn
3. Personal Information 1
4. Personal Information 2
5. Present and Previous Address Info
6. Mailing and Permanent Address Info
7. Family Information - Parents
8. Family Information - Spouse
9. Family Information - Previous Spouse
10. Family Information - Children
11. Previous U.S Travel Information
12. Work/Education/Training Info
13. Previous Work/Education/Training
14. Additional Work/Education/Training
15. Petitioner Information
16. Medical and Health Information
17. Criminal Information
18. Security Information 1
19. Security Information 2
20. Immigration Law Violations Info 1,2
21. Miscellaneous Information 1
22. Miscellaneous Information 2
23. Social Security Number Information
24. Review Personal, Address and Phone Info
25. Review Family Information
26. Review Previous U.S Travel Information
27. Review Work/Education/Training Information
28. Review Petitioner Information
29. Review Security and Background Information
30. Review Social Security Number Information
31. Sign and Submit
32. DS-260 Confirmation - Xác nhậnDS-160
0. Introduction
1. Getting Start
2. Application Information
3. Personal Information 1
4. Personal Information 2
5. Address and Phone Information
6. Passport Information
7. Travel Information
8. Travel Companions Information
9. Previous U.S.Travel Information
10. U.S.Point Of Contact Information
11. Family Information - Relatives
12. Family Information - Spouse
14. Family Information - Fiancé/Fiancée
15. Family Information - Former Spouse
16. Family Information - Children
17. Work/Education/Training Info
18. More Work/Education/Training Info
19. Security and Background - Part 1
20. Security and Background - Part 2
21. Security and Background - Part 3
22. Security and Background - Part 4
23. Security and Background - Part 5
24. Upload Photo & Confirm Photo
25. Review Address/Phone/Passport
26. Review Travel Information
27. Review Family Information
28. Review Work/Education/Training Info
29. Review Security/Background Info
30. Review Location Information
31. Sign and Submit DS-160
32. Confirmation DS-160 Form
33. Email DS-160 Confirmation
34. Session Timed OutUpdated Apr 22, 2017